Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên 20/07/2022

Bài đọc: Gr 1, 1.4-10     

Khởi đầu sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

            1 Đây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min.

            4 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:5 “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết  ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” 6 Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!” 7 Đức Chúa phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói. 8 Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, – sấm ngôn của Đức Chúa.9 Rồi Đức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng.”

Đáp ca: Tv 70

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban(x c 15)

1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa,xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. 2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con,ghé tai nghe và thương cứu độ.

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban(x c 15)

3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài.4a Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban(x c 15)

5 Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi,lạy Đức Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân.6ab Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài,Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban(x c 15)

15ab Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, 17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.

Đ.        Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban(x c 15)

Tung hô Tin Mừng :

 Hall-Hall : Hạt giống là Lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô.Ai tuân giữ Lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Hall.

Tin Mừng : Mt 13, 1-9

  1 Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

                4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe.”