Formation Stages – Các Giai Đoạn Huấn Luyện

For the Lovers of the Holy Cross, formation is a continuous journey in the footsteps of Jesus Christ, submitting to the action of the Holy Spirit, and applying the principle of the Paschal Mystery: to die each moment to the world’s values, which are the inclinations to live by the senses, self-sufficiency and natural reasoning so as to live only by the teaching, examples, and the very life of the Savior (Constitution, Art.77).

The initial stages of formative are: Aspirancy, Postulancy, Novitiate, and Temporary Profession. Each of these stages has different characteristics, which helps the candidates to discern their vocation, to learn about religious life, and to make definitive decisions for their lives.

The ongoing formation helps all Sisters to continue deepening their religious lives, especially in the areas of spirituality and apostolate, so that they may be more competent in ministering to the Church and the society, and thus, to lead a joyful consecrated life that prepares them to enter that most glorious day of eternal life (Constitution, Art. 80)

Aspirancy – Đệ Tử Viện
2 years – 2 năm

At this stage, candidates are beginning to be exposed to prayer life, community life, and continue with their discernment to religious life. They are to learn Christian moral virtues, spirituality The candidates live in the convent with the sisters. They continue going to school or work if their situation requires.

Các ứng sinh có ý hướng đi tu sẽ được hướng dẫn để đi sâu vào đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn, và tiếp tục phân định ơn gọi của mình một cách chính xác. Các ứng sinh sẽ được đào sâu về đời sống thiêng liêng, nhân bản, các chuẩn mực đạo đức của Giáo Hội. Các ứng sinh sẽ sống trong các tu viện, và vẫn tiếp tục theo học các lớp văn hóa và xã hội

Pre-Novitiate (Postulancy) – Tiền Tập Viện
2 years – 2 năm

The purpose for candidates at this stage is to confirm their religious vocation and to prepare for entrance into the Novitiate. This period helps the Congregation to know the candidates’ personalities, abilities, and motivations for choosing the religious life.

Các ứng sinh sẽ được hướng dẫn để nhận biết ơn gọi của mình và Hội Dòng. Giúp Hội Dòng tìm hiểu tính tình, khả năng, và lý do lựa chọn đời sống tu trì của ừng sinh. Đồng thời, chuẩn bị ứng sinh bằng việc tham gia đầy đủ đời sống cầu nguyện và sinh hoạt cộng đoàn, trong giới hạn một tiền tập sinh.​

Novitiate – Tập Viện
2 years – 2 năm

The purpose is to help candidates further confirm their call with more certainty, to form them according to the spirit of the Congregation of the Lovers of the Holy Cross, and for the Congregation to evaluate the candidates’ suitability.

Là thời gian quan trọng nhất trong hành trình huấn luyện, nhằm giúp ứng sinh nhận biết chắc chắn và rõ ràng hơn ơn gọi của mình và của Dòng Mến Thánh Giá; thực nghiệm lối sống của Hội Dòng; uốn nắn trí tuệ và trái tim theo tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá. Đồng thời, giai đoạn này giúp Hội Dòng kiểm chứng ý định và tư cách thích đáng của ứng sinh đối với đời sống tu trì trong Hội Dòng.​

Temporary Profession – Học Viện
5 years – 5 năm

After Novitiate program, candidates will profess their vows and continue to renew their vows until their 5th year. At this stage, the purpose is to help the sisters to live a more definite consecration for Christ and to carry out the mission of the Congregation more suitably.

Sau thời gian Tập Viện, các ứng sinh sẽ được Tuyên Khấn Lần Đầu, và chính thức vào Học Viện. Giai đoạn này nhằm mục đích huấn luyện các nữ tu khấn tạm qua việc: hướng dẫn chị em sự dâng hiến trọn vẹn và dứt khoát cho Chúa Kito trong đời sống đặc thù của Hội Dòng; trau dồi cho chị em khả năng chu toàn sứ mạng của Dòng Mến Thánh Giá cách thích đáng hơn; đồng thời giúp chị em hòa hợp các yếu tố của chương trình huấn luyện sao cho có được một đời sống thuần nhất.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, huấn luyện là hành trình liên tục bước theo Đức Kitô dưới tác động của Chúa Thánh Thần và ứng dụng quy luật Vượt Qua: từng bước chết đi đối với tinh thần thế gian là xu hướng sống theo giác quan, bản năng và lý trí tự nhiên, để chỉ sống bằng giáo huấn, gương sáng và sự sống của Đấng Cứu Thế (HC, Đ.77).

Huấn luyện là một hành trình duy nhất, qua nhiều giai đoạn khác nhau nhưng vẫn giữ tính chất liên tục và tiệm tiến:

Các giai đoạn của cuộc huấn luyện khởi đầu: Thanh Tuyển, Tiền Tập Viện, Tập Viện, Học Viện mang những đặc tính riêng biệt, nhằm giúp các ứng sinh xác định ơn gọi, học tập đời tu và quyết định dứt khoát hướng đi cho đời mình.

Chương trình huấn luyện thường xuyên nhằm giúp tất cả chị em tiếp tục đào sâu đời sống tu trì, đặc biệt về mặt thiêng liêng và tông đồ, để chị em có thêm khả năng phục vụ Giáo Hội và xã hội, sống hạnh phúc trong đời thánh hiến, chuẩn bị “bước vào ngày trong đại của đời sống vĩnh cửu” (HC, Đ.80)​