Thứ Tư Tuần XXVI – Mùa Thường Niên-Thánh Phan-xi-cô Assisi-lễ nhớ-04/10/2023

Bài đọc 1 Nkm 2,1-8 Bài trích sách Nơ-khe-mi-a. 1 Vào tháng Ni-xan, năm thứ hai mươi đời vua Ác-tắc-sát-ta, vì nhiệm vụ chước tửu, tôi là Nơ-khe-mi-a, lấy rượu hầu vua. Chưa bao giờ tôi buồn rầu trước mặt vua. 2 Vua nói với tôi : “Sao mặt khanh buồn rầu thế ? Khanh có đau ốm …

Thứ Ba Tuần XXVI – Mùa Thường Niên-03/10/2023

Bài đọc 1 Dcr 8,20-23 Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 20 Đức Chúa các đạo binh phán thế này : Các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. 21 Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng : “Nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu …

Ngày 02 tháng 10-Các thiên thần hộ thủ-lễ nhớ 

Bài đọc 1 Xh 23,20-23 Bài trích sách Xuất hành. 20 Đức Chúa phán như sau : “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn. 21 Trước mặt người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho người phải chịu …

Chúa Nhật Tuần XXVI – Mùa Thường Niên- Năm A-01/10/2023

Bài đọc 1 Ed 18,25-28 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 25 Có lời Đức Chúa phán như sau : “Các ngươi nói : ‘Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.’ Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây : Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới …

Thứ Bảy Tuần XXV – Mùa Thường Niên- Thánh Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ -30/9/2023

Bài đọc 1  Dcr 2,5-9.14-15a Bài trích sách ngôn sứ Da-ca-ri-a. 5 Tôi ngước mắt nhìn và thấy một thị kiến. Đây, có một người, tay cầm dây đo. 6 Tôi hỏi người ấy : “Ông đi đâu ?” Người ấy trả lời : “Đi đo Giê-ru-sa-lem xem thành ấy rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu.” 7 Và đây, vị …

Ngày 29 tháng 9 – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN – lễ kính

Bài đọc 1 | Đn 7,9-10.13-14  Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 9Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến,tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngaivà một Đấng Lão Thành an toạ.Áo Người trắng như tuyết,tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền.Ngai của Người toàn là ngọn lửa,bánh xe của ngai …

Thứ Năm Tuần XXV – Mùa Thường Niên-28/9/2023

Bài đọc 1 Kg 1,1-8 Khởi đầu sách ngôn sứ Khác-gai. 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau : 2 Đức Chúa …

Thứ Tư Tuần XXV – Mùa Thường Niên-27/9/2023

Bài đọc 1  Er 9,5-9 Bài trích sách Ét-ra. 5 Tôi là Ét-ra. Vào giờ dâng lễ phẩm ban chiều, tôi mới trỗi dậy sau khi thoát khỏi cơn sầu khổ ; tôi xé rách áo dài trong, áo choàng ngoài, rồi quỳ gối, giơ tay lên Đức Chúa, Thiên Chúa của tôi 6 và thưa với Người …

Thứ Ba Tuần XXV – Mùa Thường Niên-26/9/2023

Bài đọc 1  Er 6,7-8.12b.14-20 Bài trích sách Ét-ra. 7 Hồi ấy, vua Đa-ri-ô ra lệnh cho các quan chức vùng bên kia sông Êu-phơ-rát rằng : “Hãy để cho tổng trấn của người Do-thái và các kỳ mục Do-thái lo việc xây cất Nhà Thiên Chúa, họ phải tái thiết Nhà Thiên Chúa ở chỗ …

Thứ Hai Tuần XXV – Mùa Thường Niên-25/9/2023

Bài đọc 1    Er 1,1-6 Khởi đầu sách Ét-ra. 1 Năm thứ nhất thời vua Ky-rô trị vì nước Ba-tư, để lời Đức Chúa phán qua miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a được hoàn toàn ứng nghiệm, Đức Chúa tác động trên tâm trí Ky-rô, vua Ba-tư. Vua thông báo cho toàn vương quốc và ra sắc chỉ …