Ngày 29 tháng 6 – THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ – lễ trọng

Bài đọc 1 Cv 12,1-11 Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 1 Thời ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. 2 Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gio-an. 3 Thấy việc đó làm vừa lòng người Do-thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phê-rô nữa. Bấy giờ …

Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 28/6/2022 – Thánh I-rê-nê, giám mục, tử đạo – lễ nhớ

Bài đọc 1 Am 3,1-8 ; 4,11-12 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 31Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này, lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi, tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập. Lời ấy nói rằng : 2Giữa mọi thị tộc trên mặt …

Thứ Hai Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 27/6/2022

Bài đọc 1 Am 2,6-10.13-16 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 6Đức Chúa phán thế này : Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ, Ta sẽ không rút lại bản án. Vì chúng bán người công chính để lấy tiền, bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày. 7Vì chúng đạp đầu …

Chúa Nhật Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 26/6/2022

Bài đọc 1 1 V 19,16b.19-21 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 16b Ngày ấy, Đức Chúa phán với ngôn sứ Ê-li-a : “Ngươi sẽ xức dầu tấn phong Ê-li-sa con Sa-phát, làm ngôn sứ thay cho ngươi.” 19 Ông Ê-li-a ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng ; …

Thứ 7- Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ – lễ nhớ – 25/7/2022

Bài đọc 1 Is 61,9-11 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 9 Có lời Đức Chúa phán với dân Người : “Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân, và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước. Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng các ngươi là một …

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU – lễ trọng – 24/6/2022

Bài đọc 1 Ed 34,11-16 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 11 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. 12 Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, …

Ngày 24 tháng 6 – SINH NHẬT THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ – lễ trọng

Bài đọc 1 Is 49,1-6 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý : Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 2Người đã làm …

Thứ Tư Tuần XII – Mùa Thường Niên – 22/6/2022

Bài đọc 1 2 V 22,8-13 ; 23,1-3 Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 22 8 Thời đó, thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan : “Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà Đức Chúa.” Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc. 9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng …

Thứ Ba Tuần XII – Mùa Thường Niên- Thánh Lu-y Gon-da-ga, tu sĩ – lễ nhớ – 21/6/2022

Bài đọc 1 2 V 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 9b Thời đó, Xan-khê-ríp, vua Át-sua lại sai sứ giả đến với vua Khít-ki-gia, vua bảo họ : 10 “Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia, vua Giu-đa, thế này : Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông …

Thứ Hai Tuần XII – Mùa Thường Niên – 20/6/2022

Bài đọc 1 2 V 17,5-8.13-15a.18 Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 5 Thời đó, vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến đánh Ít-ra-en, đến Sa-ma-ri và vây hãm thành này ba năm. 6 Năm thứ chín triều vua Hô-sê, vua Át-sua chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua. Vua cho họ định cư ở Khơ-lác, và …