Thứ Bảy Tuần XI – Mùa Thường Niên – 22/6/2024

Bài đọc 1 2 Sb 24,17-25 Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai. 17 Sau khi ông Giơ-hô-gia-đa qua đời, các thủ lãnh Giu-đa đến bái yết nhà vua và lúc ấy nhà vua nghe theo họ. 18 Họ đã bỏ Đền Thờ của Đức Chúa là Thiên Chúa tổ tiên họ, mà phụng sự các …

Thứ Sáu Tuần XI – Mùa Thường Niên – 21/6/2024

Bài đọc 1 2 V 11,1-4.9-18.20 Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 1 Ngày ấy, bà A-than-gia, thân mẫu vua A-khát-gia-hu, thấy con mình đã chết, thì đứng lên tiêu diệt tất cả hoàng tộc. 2 Nhưng bà Giơ-hô-se-va, ái nữ vua Giô-ram và là chị của vua A-khát-gia-hu, đã ẵm Giô-át, con vua A-khát-gia-hu, lén …

Thứ Năm Tuần XI – Mùa Thường Niên – 20/6/2024

Bài đọc 1 Hc 48,1-14 Bài trích sách Huấn ca. 1Bấy giờ, ông Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. 2Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. …

Thứ Tư Tuần XI – Mùa Thường Niên – 19/6/2024

Bài đọc 1 2 V 2,1.4.6-14 Bài trích sách các Vua quyển thứ hai. 1 Vào thời Đức Chúa đem ông Ê-li-a lên trời trong cơn gió lốc, ông Ê-li-a và ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 4 Các ông đã đến Giê-ri-khô. 6 Ông Ê-li-a bảo ông Ê-li-sa : “Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông …

Thứ Ba Tuần XI – Mùa Thường Niên – 18/6/2024

Bài đọc 1 1 V 21,17-29 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 17 Có lời Đức Chúa phán với ông Ê-li-a, người Tít-be, rằng : 18 “Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp, vua Ít-ra-en, ở Sa-ma-ri. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-vốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. 19 Ngươi hãy …

Thứ Hai Tuần XI – Mùa Thường Niên – 17/6/2024

Bài đọc 1 1 V 21,1-16 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 1 Hồi đó, ông Na-vốt người Gít-rơ-en có một vườn nho bên cạnh cung điện vua A-kháp, vua Sa-ma-ri. 2 Vua A-kháp nói với ông Na-vốt rằng : “Hãy nhượng vườn nho của ngươi cho ta, để ta làm vườn rau, vì nó ở …

Chúa Nhật Tuần XI – Thường Niên- Năm B – 16/6/2024

Bài đọc 1       Ed 17,22-24 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau : Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non ; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. 23Ta sẽ trồng nó trên …

Thứ Bảy Tuần X – Mùa Thường Niên – 15/6/2024

Bài đọc 1         1 V 19,19-21 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 19 Ngày ấy, ông Ê-li-a từ núi xuống gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày ruộng ; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai cặp bò ; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a đi ngang …

Thứ Sáu Tuần X – Mùa Thường Niên – 14/6/2024

Bài đọc 1 1 V 19,9a.11-16 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 9a Khi ngôn sứ Ê-li-a đến núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông : 11 “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa …

Thứ Năm Tuần X – Mùa Thường Niên – 13/6/2024

Bài đọc 1 1 V 18,41-46 Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. 41 Hồi đó, ông Ê-li-a nói với vua A-kháp : “Xin mời vua lên mà ăn uống, bởi vì có tiếng mưa rào !” 42 Vua A-kháp liền lên ăn uống ; còn ông Ê-li-a thì lên đỉnh Các-men, ông cúi xuống đất, gục …