Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Chay- Năm B -10/3/2024

Bài đọc 1 2 Sb 36,14-16.19-23 Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ hai. 14 Khi ấy, tất cả các thủ lãnh của các tư tế và dân chúng mỗi ngày một thêm bất trung bất nghĩa, học theo mọi thói ghê tởm của chư dân và làm cho Nhà Đức Chúa đã được thánh …

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Chay – 9/3/2024

Bài đọc 1 Hs 6,1-6 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 1 Con cái Ít-ra-en bảo nhau rằng : “Nào chúng ta hãy trở về cùng Đức Chúa. Người đã xé nát thân chúng ta, nhưng rồi lại chữa lành. Người đã đánh đập chúng ta, nhưng rồi lại băng bó vết thương. 2Sau hai ngày, …

Thứ Sáu – Tuần III – Mùa Chay-8/3/2024

Bài đọc 1 Hs 14,2-10 Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê. 2 Đức Chúa phán như sau : “Hỡi Ít-ra-en, hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.Chính vì tội ác của ngươi mà ngươi đã vấp ngã.3Hãy trở về với Đức Chúa, mang theo lời cầu nguyện.Hãy thưa với Người :‘Xin thứ …

Thứ Ba Tuần III – Mùa Chay -5/3/2024

Bài đọc 1 Đn 3,25.34-43 Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 25 Ngày ấy, A-da-ri-a đứng giữa đám lửa và cất tiếng cầu nguyện rằng : 34“Ôi ! Vì danh thánh Chúa, xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài ! 35Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là …

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Chay- Năm B -3/3/2024

Bài đọc 1 Xh 20,1-17 Bài trích sách Xuất hành. 1 Ngày ấy, trên núi Xi-nai, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây : 2 “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. 3 Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. …

Thứ Bảy Tuần II – Mùa Chay-2/3/2024

Bài đọc 1 Mk 7,14-15.18-20 Bài trích sách ngôn sứ Mi-kha. 14Lạy Đức Chúa, xin Ngài dùng gậy chăn dắt dânlà đàn chiên, là cơ nghiệp của Ngài,đang biệt cư trong rừng giữa vườn cây ăn trái.Xin đưa họ tới đồng cỏ miền Ba-san và Ga-la-átnhư những ngày thuở xa xưa.15Như thời Ngài ra khỏi …

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Chay – 1/3/2024

Bài đọc 1 St 37,3-4.12-13a.17b-28 Bài trích sách Sáng thế. 3 Ông Ít-ra-en yêu Giu-se hơn tất cả các con, vì ông đã già mới sinh được cậu, và ông may cho cậu một áo chùng dài tay. 4 Các anh cậu thấy cha yêu cậu hơn tất cả các anh, thì sinh lòng ghét cậu và không …