Thứ Ba 1/2/2022-MÙNG MỘT – TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM NHÂM DẦN – Thánh lễ Tân Niên – Mẫu 3

Bài đọc 1 Is 11,1-9 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. 2Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này : thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, …

Thứ Hai, 31/1/2022 – TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM NHÂM DẦN – Thánh lễ Giao Thừa

Bài đọc 1 Ds 6,22-27 Bài trích sách Dân số. 22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con ông ấy rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này : 24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! 25Nguyện Đức Chúa …

Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Thường Niên -30/1/2022

Bài đọc 1 Gr 1,4-5.17-19 Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 4 Dưới thời vua Giô-si-gia-hu, có lời Đức Chúa phán với tôi rằng : 5“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ …

Thứ Bảy Tuần III – Mùa Thường Niên – 29/1/2022

Bài đọc 1 2 Sm 12,1-7a.10-17 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 1 Một hôm, Đức Chúa sai ông Na-than đến với vua Đa-vít. Ông vào gặp vua và nói với vua : “Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. 2Người giàu thì có chiên dê và bò, …

Thứ Sáu Tuần III – Mùa Thường Niên -Thánh Tô-ma A-qui-nô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh-lễ nhớ

Bài đọc 1 2 Sm 11,1-4a.5-10a.13-17 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại …

Thứ Năm Tuần III – Mùa Thường Niên – 27/1/2022

Bài đọc 1 2 Sm 7,18-19.24-29 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 18 Sau khi ông Na-than nói với vua Đa-vít, vua vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa : “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị …

Ngày 26 tháng 1 -Thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục -lễ nhớ

Bài đọc 1 2 Tm 1,1-8  Khởi đầu thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi ông Ti-mô-thê. 1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su, 2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. …

Ngày 25 tháng 1 -THÁNH PHAO-LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI-lễ kính

Bài đọc 1 Cv 22,3-16  Bài trích sách Công vụ Tông Đồ. 3 Hôm đó, ông Phao-lô nói với dân chúng : “Tôi là người Do-thái, sinh ở Tác-xô miền Ki-li-ki-a, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này ; dưới chân ông Ga-ma-li-ên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một …

Thứ Hai Tuần III – Mùa Thường Niên – Thánh Phan-xi-cô de Sales, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh – lễ nhớ

Bài đọc 1 2 Sm 5,1-7.10 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 1 Hồi đó, toàn thể các chi tộc Ít-ra-en đến gặp ông Đa-vít tại Khép-rôn và thưa : “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy …

Chúa Nhật Tuần III – Mùa Thường Niên – 23/1/2022

Bài đọc 1 Nkm 8,2-4a.5-6.8-10 Bài trích sách Nơ-khe-mi-a. 2 Hôm ấy, ông Ét-ra cũng là tư tế đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. 3 Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa Nước, đọc sách Luật trước mặt đàn ông, …