Chúa Nhật – Tuần VI – Mùa Thường Niên -11/2/2024

Bài đọc 1 Lv 13,1-2.44-46 Bài trích sách Lê-vi. 1 Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron như sau : 2 “Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc đốm, là những triệu chứng bệnh phong hủi, thì phải đưa người ấy đến với tư tế A-ha-ron hoặc với một trong các …