Ngày 22 tháng 7 – THÁNH NỮ MA-RI-A MA-ĐA-LÊ-NA – lễ kính

Bài đọc 1    Dc 3,1-4a  Bài trích sách Diễm ca. 1Suốt đêm, trên giường ngủ, tôi tìm người lòng tôi yêu dấu. Tôi đi tìm chàng mà đâu có gặp ! 2Vậy tôi sẽ đứng lên, đi rảo quanh khắp thành, nơi đầu đường cuối phố, để tìm người yêu dấu của lòng tôi. Tôi …

Chúa Nhật Tuần XVI – Mùa Thường Niên B- 21/7/2024

Bài đọc 1   Gr 23,1-6 Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. 1 Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác -sấm ngôn của Đức Chúa-. 2 Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân Ta …

Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Năm Chẵn)- 20/7/2024

Bài Ðọc:   Mk 2, 1-5 Lời Chúa trong sách tiên tri Mi-kha 1Khốn thay những kẻ nằm trên giường toan tính chuyện xấu xa, lập mưu làm điều ác ! Vừa tảng sáng đã đem ra thực hiện vì nắm sẵn quyền bính trong tay. 2Muốn cánh đồng nào là chúng cướp lấy, muốn …

Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên (năm chẵn) – 19/7/2024

Bài đọc: Is 38,1-6.21-22.7-8 1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : “Đức Chúa phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu.” 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với …

Thứ Năm Tuần XV Thường Niên (năm chẵn) – 18/7/2024

Bài đọc:  Is 26,7-9.12.16-19 7 Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. 8 Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. 9 Suốt đêm trường, hồn …

Thứ Tư Tuần XV Thường Niên (năm chẵn) – 17/7/2024

Bài đọc:  Is 10,5-7.13-16  Đức Chúa phán thế này: 5 Khốn thay Át-sua, ngọn roi Ta dùng trong cơn thịnh nộ, trận lôi đình của Ta là cây gậy trong tay nó. 6 Ta sai nó đến với một dân tộc vô luân, Ta truyền cho nó đến với một dân chọc giận Ta, để tha hồ …

Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên – 16/7/2024

Bài đọc 1: Is 7,1-9 1Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được.2Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: “A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng …

Thứ Hai Tuần XV Thường Niên Năm Chẵn – 15/7/2024

Bài đọc: Is 1,10-17 Hỡi những kẻ làm đầu Xơ-đôm, hãy nghe lời Đức Chúa phán. Hỡi dân Gô-mô-ra, hãy lắng tai nghe Thiên Chúa chúng ta dạy bảo. Đức Chúa phán : “Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì ? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê …

Chúa Nhật Tuần XV – Thường Niên B – 14/7/2024

Bài đọc 1    Am 7,12-15 Bài trích sách ngôn sứ A-mốt. 12 Ngày ấy, tư tế đền thờ Bết Ên là A-mát-gia nói với ông A-mốt : “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm ! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên …

Thứ Bảy Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 13/7/2024

Bài đọc 1 Is 6,1-8 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1 Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ. 2 Phía bên trên Người, có các thần Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, …