Thứ Ba Tuần V – Mùa Chay-28/3/2023

Bài đọc 1 Ds 21,4-9 Bài trích sách Dân số. 4 Hồi đó, từ núi Ho, dân Ít-ra-en lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm ; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. 5 Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng : “Tại sao lại đưa chúng …

Thứ Hai Tuần V – Mùa Chay-27/3/2023

Bài đọc 1 Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62  Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. 1 Hồi đó, có một người ở tại Ba-by-lon, tên là Giô-gia-kim. 2 Ông lấy vợ tên là Su-san-na. Bà là con gái ông Khen-ki-gia ; bà rất xinh đẹp và kính sợ Chúa. 3 Cha mẹ bà là người công chính, đã dạy dỗ con gái theo Luật …

Chúa Nhật Tuần V – Mùa Chay-26/3/2023

Bài đọc 1 Ed 37,12-14 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 12 Đức Chúa là Thiên Chúa phán như sau : “Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. 13 Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, …

Ngày 25 tháng 3- LỄ TRUYỀN TIN – lễ trọng

Bài đọc 1 Is 7,10-14 ; 8,10 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 7 10 Khi ấy, Đức Chúa sai ngôn sứ I-sai-a nói với vua A-khát rằng : 11“Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươiban cho ngươi một dấudưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh.”12Vua A-khát trả lời :“Tôi sẽ không …

Thứ Năm Tuần IV – Mùa Chay-23/3/2023

Bài đọc 1 Xh 32,7-14 Bài trích sách Xuất hành. 7 Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng : “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một …

Thứ Tư Tuần IV – Mùa Chay-22/3/2023

Bài đọc 1 Is 49,8-15 8 Đức Chúa phán thế này : “Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân,phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ.Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân,để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,9để …

Thứ Ba Tuần IV – Mùa Chay-21/3/2023

Bài đọc 1 | Ed 47,1-9.12 Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. 1 Khi ấy, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa Đền Thờ, và này : có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông. Nước từ phía dưới bên …

Ngày 19 tháng 3-THÁNH GIU-SE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MA-RI-A-lễ trọng

Bài đọc 1 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 4 Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng : 5a “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : 12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha …

Chúa Nhật – Tuần IV – Mùa Chay – Năm A-19/3/2023

Bài đọc 1 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. Thời đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Gie-sê người Bê-lem, vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm …