Thứ Bảy Tuần II – Mùa Thường Niên – 22/1/2022

Bài đọc 1 2 Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 Khởi đầu sách Sa-mu-en quyển thứ hai. 1 Hôm đó, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày. 2 Qua ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông Đa-vít, …

Thứ Sáu Tuần II – Mùa Thường Niên – 21/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 24,3-21 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 3 Hôm đó, vua Sa-un lấy trong toàn thể Ít-ra-en ba ngàn quân tinh nhuệ, và lên đường để tìm bắt ông Đa-vít và người của ông, ở phía đông các Mỏm Đá Sơn Dương. 4 Vua đến các bãi quây chiên dê bên đường. …

Thứ Năm Tuần II – Mùa Thường Niên – 20/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 18,6-9 ; 19,1-7 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 18 6 Ngày ấy, khi ông Đa-vít hạ được tên Phi-li-tinh trở về, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Ít-ra-en kéo ra, ca hát múa nhảy, đón vua Sa-un, với trống con, với tiếng reo mừng và tiếng não bạt. 7 Phụ …

Thứ Tư Tuần II – Mùa Thường Niên – 19/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 17,32-33.37.40-51 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 32 Ngày ấy, Đa-vít được dẫn đến gặp vua Sa-un và nói với vua Sa-un rằng : “Đừng ai ngã lòng vì tên Phi-li-tinh Go-li-át. Tôi tớ ngài đây sẽ đi chiến đấu với nó.” 33 Vua Sa-un nói với Đa-vít : “Con không thể …

Thứ Ba Tuần II – Mùa Thường Niên – 18/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 16,1-13 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 1 Hồi đó, Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en : “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa ? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên …

Thứ Hai Tuần II – Mùa Thường Niên -Thánh An-tôn, viện phụ – lễ nhớ – 17/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 15,16-23 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 16 Trong những ngày ấy, ông Sa-mu-en nói với vua Sa-un : “Thôi ! Tôi sẽ báo cho ngài biết điều Đức Chúa đã phán với tôi đêm qua.” Vua Sa-un bảo : “Xin ông cứ nói.” 17 Ông Sa-mu-en nói : “Dù ngài tự …

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Thường Niên – 16/1/2022

Bài đọc 1 Is 62,1-5 Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. 1Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng, vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành, tới ngày Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông, Vị Cứu Tinh của thành rực lên như ngọn đuốc. 2Rồi muôn dân sẽ được chiêm …

Thứ Bảy Tuần I – Mùa Thường Niên – 15/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 9,1-4.17-19 ; 10,1a Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 9 1 Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông A-vi-ên ; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro ; ông Xơ-ro là con ông Bơ-khô-rát ; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác ; ông A-phi-ác là con một …

Thứ Sáu Tuần I – Mùa Thường Niên – 14/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 8,4-7.10-22a Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 4 Thời ấy, toàn thể các kỳ mục tập hợp lại và đến với ông Sa-mu-en ở Ra-ma. 5 Họ nói với ông : “Ông coi, ông già rồi, và các con ông lại không đi theo đường lối của ông. Vậy bây giờ, xin …

Thứ Năm Tuần I – Mùa Thường Niên – 13/1/2022

Bài đọc 1 1 Sm 4,1-11 Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất. 1 Hồi đó, Ít-ra-en ra giao chiến với người Phi-li-tinh. Họ đóng trại ở gần E-ven Ha E-de, còn người Phi-li-tinh thì đóng trại ở A-phếch. 2 Người Phi-li-tinh dàn quân đối diện với quân Ít-ra-en, cuộc chiến trở nên ác liệt và Ít-ra-en bị …