Cầu Nguyện Thế Nào?

Lc 18:1-8

Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phụ nữ đến xin người thẩm phán  trong thành cho bà một lời khuyên hay một quyết định đúng đắn đối với những khó khăn của bà. Vị thẩm phán là người là rất khó thuyết phục. Nhưng cuối cùng vì bà này kỳ kèo mãi nên ông đã giúp bà giải quyết mặc dù ông không muốn. Ông đã làm một việc nghĩa bất đắc dĩ. Rồi Chúa nói tiếp, “người thẩm phán khó tính còn biết đối xử với anh em như thế, huống hồ cha anh Cha anh em ở trên trời.”

Cầu nguyện là gì và phải cầu nguyện thế nào? Như Người phụ nữ đã kiên trì hỏi han để đạt được ước nguyện của mình thế nào thì cầu nguyện cũng xảy ra cùng một thể thức. Cầu nguyện là đối thoại với Thiên Chúa. Trong cuộc đối thoại ấy, có người nói và có người nghe. Cầu nguyện là ở lại trong mối tương quan hiệp nhất với Thiên Chúa. Ta lắng nghe Chúa và Chúa nghe lời những lời tâm sự của ta. Làm sao nghe được tiếng nói của Chúa? Lời Chúa được mặc khải trong thánh kình, trong những kỳ công của Ngài. Cầu nguyện không phải như thức ăn nhanh hay như mì ăn liền, nhưng đó là một quá trình. Thiên Chúa dạy bảo ta nhiều điều và biến đổi ta trong cầu nguyện. Hãy kiên trì ở lại với Chúa để Người đổi mới tâm hồn ta bằng cầu nguyện. Hãy thưa với Người mọi khó khăn, dự định, mọi biến cố trong đời và phó thác tất cả cho Người vì Người hằng chăm sóc chúng ta. 

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện, biết ở lại với Chúa trong sự hiệp nhất và  đối thoại. Cầu nguyện mọi nơi mọi lúc. Xin gia tăng niềm tin cho chúng con để chúng con ngày cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố và giúp con kiên trì tìm kiếm để nhận ra thánh ý Chúa và thực hiện ý định của Chúa trong đời sống chúng con.

Mai Thanh, MTGGV