Thứ Ba Tuần XVIII – Mùa Thường Niên – 2/8/2022

Bài đọc 1 Gr 30,1-2.12-15.18-22

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

1 Có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a rằng : 2 Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này : Ngươi hãy viết vào một cuốn sách tất cả những lời Ta phán với ngươi.

12Phải, Đức Chúa phán thế này :

Vết thương của ngươi hết đường cứu chữa,

vết đòn của ngươi không thể lành được.

13Không ai biện hộ cho vụ kiện của ngươi ;

ung nhọt thì còn có thuốc chữa,

chứ ngươi thì vô phương điều trị.

14Mọi nhân tình của ngươi đều quên ngươi hết,

chúng không kiếm tìm ngươi nữa,

vì ngươi đã bị Ta đánh trọng thương, như bị kẻ thù đánh ;

Ta đánh ngươi để nghiêm khắc sửa trị,

chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,

và tội lỗi của ngươi quá nặng.

15Ngươi kêu la vì thương tích của ngươi làm gì ?

Nỗi thống khổ của ngươi thật hết đường cứu chữa !

Ấy chỉ vì sự gian ác của ngươi quá nhiều,

và tội lỗi của ngươi quá nặng, mà Ta đã xử với ngươi như thế.

18Đức Chúa phán như sau :

Này Ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp,

và nhà cửa nó, Ta sẽ chạnh lòng xót thương.

Thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích,

dinh thự sẽ toạ lạc trên chính chỗ xưa.

19Từ các nơi ấy, sẽ vọng ra lời cảm tạ và tiếng reo mừng.

Ta sẽ làm cho chúng tăng số, chúng không còn bị sút giảm.

Ta sẽ làm cho chúng được vẻ vang, chúng không còn bị hạ nhục.

20Con cái nó sẽ lại được như xưa,

và cộng đoàn của nó sẽ đứng vững trước nhan Ta.

Ta sẽ sửa phạt mọi kẻ áp bức nó.

21Thủ lãnh của nó sẽ từ nó xuất thân,

và người thống trị nó sẽ từ giữa nó mà ra.

Ta sẽ cho nó tới gần, và nó sẽ đến với Ta

– sấm ngôn của Đức Chúa –

vì ai là kẻ cả gan dám đến gần Ta ?

22Các ngươi sẽ là dân Ta chọn,

và Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.

Đáp ca Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23 (Đ. c.17)

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

16Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa,

mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển.17Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.18Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu,

chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

19Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết,

dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời.20Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện,

từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần,21để nghe kẻ tù đày rên siết thở than

và phóng thích những người mang án tử.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

29Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp,

và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.22Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao truyền danh thánh Chúa,

tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người,23khi mọi nước mọi dân

tập trung về để thờ phượng Chúa.

Đ.Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on,

sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

Tung hô Tin Mừng Ga 1,49b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 14,22-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.