TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM QUÝ MÃO -Thánh lễ Tất Niên

Bài đọc 1        Is 63,7-9

Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.

7Tôi xin nhắc lại ân nghĩa Đức Chúa,

dâng lời ca tụng Đức Chúa,

vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi,

vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en,

vì những gì Người đã thực hiện,

bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.

8Người đã phán : “Thật, chúng là dân của Ta,

là những đứa con không biết lừa dối !”

Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh,

9trong mọi cơn quẫn bách.

Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ,

nhưng là chính tôn nhan Người.

Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về,

đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.

Đáp ca    Tv 135,1 và 3.4 và 23.25-26 (Đ. c.1b)

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

1Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.3Hãy tạ ơn Chúa các Chúa,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

4Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.23Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

25Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.26Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Đ.Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Bài đọc 2       1 Cr 1,3-9

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

3 Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an.

4 Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su. 5 Quả vậy, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người. 6 Thật thế, lời chứng về Đức Ki-tô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, 7 khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. 8 Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không ai có thể trách cứ được anh em trong Ngày của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô. 9 Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng      Lc 1,49

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng         Lc 1,39-55

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

39 Khi ấy, bà Ma-ri-a lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

47thần trí tôi hớn hở vui mừng

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

48Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới ;

từ nay, hết mọi đời

sẽ khen tôi diễm phúc.

49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi

biết bao điều cao cả,

danh Người thật chí thánh chí tôn !

50Đời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,

dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,

vì Người nhớ lại lòng thương xót

dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

và cho con cháu đến muôn đời.”