Thứ Ba – Tuần XIII – Mùa Thường Niên-4/7/2023

Bài đc 1     St 19,15-29

Bài trích sách Sáng thế.

15 Khi ấy, các sứ thần giục ông Lót rằng : “Đứng lên ! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt.” 16 Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì Đức Chúa muốn cứu ông ; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.

17 Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói : “Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình ! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây.” 18 Ông Lót nói với hai người khách : “Thưa ngài, xin miễn cho ! 19 Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất ! 20 Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó để tôi được sống, thành đó nhỏ thôi mà !” 21 Người nói với ông : “Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. 22 Ông trốn vào đó mau, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó.” Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a.

23 Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. 24 Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. 25 Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. 26 Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.

27 Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. 28 Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa !

29 Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.

Đáp ca     Tv 25,2-3.9-10.11-12 (Đ. c.3a)

Đ.Ly Chúa, con hng nghĩ ti tình thương ca Chúa.

2Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con,

tâm can này, xin đem thử lửa.3Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa

và sống theo chân lý của Ngài.

Đ.Ly Chúa, con hng nghĩ ti tình thương ca Chúa.

9Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân,

chung vận mạng với phường khát máu.10Tay chúng gây tội ác tầy trời,

riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

Đ.Ly Chúa, con hng nghĩ ti tình thương ca Chúa.

11Phần con đây, con sống vẹn toàn,

xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa,12trên mặt đất bằng, chân con đứng vững,

giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

Đ.Ly Chúa, con hng nghĩ ti tình thương ca Chúa.

Tung hô Tin Mng     Tv 129,5

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,

cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng     Mt 8,23-27

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”