Chúa Nhật Tuần XIV – Mùa Thường Niên- Năm A-9/7/2023

Bài đc 1 | Dcr 9,9-10

Bài trích sách ngôn s Da-ca-ri-a.

9 Đức Chúa phán như sau :

“Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ !

Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò !

Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi :

Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng,

khiêm tốn ngồi trên lưng lừa,

một con lừa con vẫn còn theo mẹ.

10Người sẽ quét sạch chiến xa khỏi Ép-ra-im

và chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem ;

cung nỏ chiến tranh sẽ bị Người bẻ gãy,

và Người sẽ công bố hoà bình cho muôn dân.

Người thống trị từ biển này qua biển nọ,

từ sông Cả đến tận cùng cõi đất.”

Đáp ca      Tv 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14 (Đ. x. c.1) 

Đ.Ly Thiên Chúa con th là Vua ca con,

xin chúc tng Thánh Danh muôn thu muôn đi.

1Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.2Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

Đ.Ly Thiên Chúa con th là Vua ca con,

xin chúc tng Thánh Danh muôn thu muôn đi.

8Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.9Chúa nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

Đ.Ly Thiên Chúa con th là Vua ca con,

xin chúc tng Thánh Danh muôn thu muôn đi.

10Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,11nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng.

Đ.Ly Thiên Chúa con th là Vua ca con,

xin chúc tng Thánh Danh muôn thu muôn đi.

13cdChúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.14Ai quỵ ngã, Chúa đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

Đ.Ly Thiên Chúa con th là Vua ca con,

xin chúc tng Thánh Danh muôn thu muôn đi.

Bài đc 2      Rm 8,9.11-13

Bài trích thư ca thánh Phao-lô tông đ gi tín hu Rô-ma.

9 Thưa anh em, anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. 11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

12 Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. 13 Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết ; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Tung hô Tin Mng    x. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng       Mt 11,25-30

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”