Ngày 26 tháng 7 – Thánh Gio-a-kim và thánh An-na, song thân Đức Ma-ri-a – lễ nhớ

Bài đc 1 | Hc 44,1.10-15

Bài trích sách Hun ca.

1Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân,

cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.

10Các ngài là những người đạo hạnh,

công đức của các ngài không chìm vào quên lãng.

11Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu

đó là lũ cháu đàn con.

12Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước ;

nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành.

13Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại,

vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ.

14Các ngài được mồ yên mả đẹp

và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.

15Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài

và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen.

Đáp ca    Tv 131,11.13-14.17-18 (Đ. Lc 1,32b)

Đ.Thiên Chúa s ban cho Ngưi

ngai vàng vua Đa-vít, t tiên Ngưi.

11Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít

và sẽ không thất tín bao giờ,

thề rằng : “Chính con ruột của ngươi,

Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.”

Đ.Thiên Chúa s ban cho Ngưi

ngai vàng vua Đa-vít, t tiên Ngưi.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,

đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán : “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.”

Đ.Thiên Chúa s ban cho Ngưi

ngai vàng vua Đa-vít, t tiên Ngưi.

17“Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường,

sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương

một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng.18Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã,

còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Đ.Thiên Chúa s ban cho Ngưi

ngai vàng vua Đa-vít, t tiên Ngưi.

Tung hô Tin Mng    x. Lc 2,25c

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng    Mt 13,16-17

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. 17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”