Thứ Năm Tuần XV – Mùa Thường Niên-20/7/2023

Bài đc 1        Xh 3,13-20

Bài trích sách Xut hành.

13 Ngày ấy, khi nghe tiếng Đức Chúa phán từ giữa bụi cây, ông Mô-sê thưa với Người : “Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ : Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con : ‘Tên Đấng ấy là gì’, thì con sẽ nói với họ làm sao ?” 14 Thiên Chúa phán với ông Mô-sê : “Ta là Đấng Hiện Hữu.” Người phán : “Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này : “Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.” 15 Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê : “Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này : Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia.”

16 “Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ : Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán : Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. 17 Ta đã phán : Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. 18 Họ sẽ nghe tiếng ngươi ; rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng : Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. 19 Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. 20 Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.”

Đáp ca     Tv 104,1 và 5.8-9.24-25.26-27 (Đ. c.8a) 

Đ.Giao ưc đã lp ra, muôn đi Chúa nh mãi.

1Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ.Giao ưc đã lp ra, muôn đi Chúa nh mãi.

8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,

đã đoan thệ cùng I-xa-ác.

Đ.Giao ưc đã lp ra, muôn đi Chúa nh mãi.

24Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,

cho họ mạnh hơn cả đối phương.25Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,

dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

Đ.Giao ưc đã lp ra, muôn đi Chúa nh mãi.

26Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,

phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn,27đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ

trong toàn cõi đất Kham.

Đ.Giao ưc đã lp ra, muôn đi Chúa nh mãi.

Tung hô Tin Mng   Mt 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng      Mt 11,28-30

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”