Thứ Tư Tuần XVII – Mùa Thường Niên-2/8/2023

Bài đc 1   Xh 34,29-35

Bài trích sách Xut hành.

29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ : ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra ; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói ; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

Đáp ca      Tv 98,5.6.7.9 (Đ. x. c.9c)

Đ.Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài qu là Đng Thánh.

5Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

phủ phục trước bệ rồng, bởi Người là Đấng Thánh.

Đ.Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài qu là Đng Thánh.

6Mô-sê cùng A-ha-ron trong hàng tư tế Chúa,

cũng như Sa-mu-en trong số người cầu khẩn Thánh Danh !

Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

Đ.Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài qu là Đng Thánh.

7Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài,

các ngài đã tuân hành thánh ý, và chiếu chỉ Người ban.

Đ.Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài qu là Đng Thánh.

9Hãy suy tôn Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

hướng về núi thánh mà phủ phục,

vì Đức Chúa, Thiên Chúa ta thờ, quả thật là Đấng Thánh.

Đ.Ly Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài qu là Đng Thánh.

Tung hô Tin Mng    Ga 15,15b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Ha-lê-lui-a.

Tin Mng      Mt 13,44-46

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”