Ngày 15 tháng 8-ĐỨC MẸ LÊN TRỜI-Thánh lễ Vọng-lễ trọng

Bài đọc 1         1 Sb 15,3-4.15-16 ; 16,1-2

Bài trích sách Sử biên niên quyển thứ nhất.

15 3 Ngày ấy, vua Đa-vít triệu tập toàn thể Ít-ra-en về Giê-ru-sa-lem để rước Hòm Bia của Đức Chúa lên chỗ vua đã dọn sẵn. 4 Vua cũng tập hợp con cháu ông A-ha-ron và các thầy Lê-vi. 15 Con cháu Lê-vi mang Hòm Bia Thiên Chúa đúng như ông Mô-sê đã truyền theo lệnh của Đức Chúa, là dùng đòn mà khiêng trên vai.

16 Vua Đa-vít truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca.

16 1 Người ta đưa Hòm Bia Thiên Chúa vào đặt giữa Lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Rồi họ dâng lễ toàn thiêu và lễ kỳ an trước nhan Thiên Chúa. 2 Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân.

Đáp ca          Tv 131,6-7.9-10.13-14 (Đ. c.8)

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy,

để cùng với hòm bia oai linh Chúa,

ngự về chốn nghỉ ngơi.

6Này đây khi ở Ép-ra-tha,

chúng tôi đã nghe nói đến hòm bia,

chúng tôi tìm thấy hòm bia đó tại cánh đồng Gia-a.7Nào ta tiến vào nơi Chúa ngự,

phủ phục trước bệ rồng.

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy,

để cùng với hòm bia oai linh Chúa,

ngự về chốn nghỉ ngơi.

9Ước chi hàng tư tế của Ngài

mặc lấy sự công chính,

kẻ hiếu trung với Ngài

được cất tiếng hò reo.10Vì vua Đa-vít, trung thần của Chúa,

xin đừng xua đuổi đấng Chúa đã xức dầu phong vương.

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy,

để cùng với hòm bia oai linh Chúa,

ngự về chốn nghỉ ngơi.

13Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on,

đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự.14Người phán :

Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời,

Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

Đ.Lạy Chúa, xin đứng dậy,

để cùng với hòm bia oai linh Chúa,

ngự về chốn nghỉ ngơi.

Bài đọc 2      1 Cr 15,54b-57

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

54b Thưa anh em, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng ! 55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi ? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi ? 56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật. 57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng    Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng       Lc 11,27-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

27 Khi ấy, Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”