Thứ Tư Tuần VII – Mùa Thường Niên – 22/5/2024

Bài đọc 1 Gc 4,13-17

Bài trích thư của thánh Gia-cô-bê tông đồ.

13 Anh em thân mến, bây giờ, hãy nghe tôi. Có những kẻ nói : “Hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành nọ thành kia, sẽ ở lại đó một năm và buôn bán kiếm lời”, 14 trong khi các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi. 15 Thay vì nói : “Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia”, 16 thì các người lại tự phụ vì những chuyện khoác lác của mình. Mọi thứ tự phụ như thế đều xấu. 17 Vậy kẻ nào biết làm điều tốt mà không chịu làm thì mắc tội.

Đáp ca Tv 48,2-3.6-7.8-9.10-11 (Đ. Mt 5,3)

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

2Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,

lắng tai nào, hết thảy thế nhân,3cả thường dân lẫn người quyền quý,

hạng phú gia với kẻ cơ bần.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

6Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,

lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?7Chúng cậy vào của cải,

lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

8Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình

và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?9Mạng người dù giá cao mấy nữa,

thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

10Nào phàm nhân sống mãi được sao

mà chẳng phải đến ngày tận số ?11Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,

kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,

bỏ lại tài sản mình cho người khác.

Đ.Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

Tung hô Tin Mừng Ga 14,6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mc 9,38-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

38 Khi ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”