Thứ Ba, Tuần XV Thường Niên – 16/7/2024

Bài đọc 1: Is 7,1-9

1Thời vua A-khát, con vua Giô-tham, cháu vua Út-di-gia-hu, trị vì Giu-đa, thì vua A-ram là Rơ-xin, và vua Ít-ra-en là Pe-các, con ông Rơ-man-gia-hu, lên đánh Giê-ru-sa-lem, nhưng không thể tấn công được.2Người ta báo tin cho nhà Đa-vít rằng: “A-ram đã đóng quân ở Ép-ra-im.” Bấy giờ lòng vua cũng như lòng dân đều rung động như cây rừng rung rinh trước gió.

3ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a: “Ngươi hãy cùng với Sơ-a Gia-súp, con ngươi, ra đón vua A-khát ở cuối kênh dẫn nước của hồ trên, phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ.4Ngươi hãy nói với nhà vua: “Ngài hãy coi chừng, cứ bình tĩnh, đừng sợ, chớ sờn lòng trước hai cái đầu que củi chỉ còn khói đó, trước cơn giận sôi sục của Rơ-xin, vua A-ram, và của người con Rơ-man-gia-hu.5Vì A-ram cùng với Ép-ra-im và người con Rơ-man-gia-hu đã mưu tính hại ngài và nói:6“Ta hãy lên đánh Giu-đa, làm cho nó khiếp sợ ta, và đặt con ông Táp-ên làm vua ở đó.”

7ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này:

Chuyện đó sẽ không xảy ra, sẽ không có,

8vì đầu của A-ram là Đa-mát, đầu của Đa-mát là Rơ-xin.

Sáu mươi lăm năm nữa

Ép-ra-im sẽ tan tành, không còn là một dân.

9Đầu của Ép-ra-im là Sa-ma-ri,

đầu của Sa-ma-ri là con của Rơ-man-gia-hu.

Nếu các ngươi không vững tin,

thì các ngươi sẽ không đứng vững.

Đáp ca:  Tv 47,2-3a.3b-4.5-6.7-8 (Đ. c. 9d)

Đáp :  Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn thưở muôn đời.

2 Cao cả thay Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

Đấng thật xứng muôn lời ca tụng

trong thành đô của Người !

3a Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,

là niềm vui cho toàn thể địa cầu.                                                

Đáp :  Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn thưở muôn đời.

3b Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,

là kinh thành của Đức Đại Vương.

4 Giữa các lâu đài của Xi-on,

Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.                                  

Đáp :  Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn thưở muôn đời.

5 Kìa vua chúa toa rập với nhau,

cùng tiến quân một lúc.

6 Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,

quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.                                              

Đáp :  Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn thưở muôn đời.

7 Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,

quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.

8 Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả

bị bão đánh tan tành.         

Đáp :  Thiên Chúa củng cố thành đô đến muôn thưở muôn đời.                                        

Tung hô Tin Mừng:  x. Tv 94,7b.8a

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.  

Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa.

Ha-lê-lui-a. 

Tin Mừng:  Mt 11,20-24

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mattheu:

20 Bấy giờ, Đức Giê-su bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối :

21 “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. 22 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xi-đôn còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư ? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi.”