Cho Đi Không Tính Toán

Lc 19:11-28

Chúa Giêsu kể dụ ngôn những nén bạc để dạy cho dân chúng những bài học về sự trung tín. Một nhà vua giao cho các đầy tớ những nén bạc trước khi đi xa và căn dặn đầy tớ sinh lời bằng những nén bạc ông giao. Khi trở về ông đã làm như đã hứa. Nhà vua gọi các đầy tớ tính sổ. Người nhận mười nén sinh lời mười nén khác, người được giao 9 cũng vậy và cứ như thế đối với người có những nén khác. Chỉ có người được giao một nén không sinh lời nén bạc nào. Người này trả lại nén nhạc cho nhà vua mà còn xúc phạm nhà vua là hà khắc, bất công. Nhà vua đánh giá người đầy tớ biếng nhác và thu hồi tất cả vốn.

Mỗi người chúng ta đều được giao những nén bạc khác nhau đó là những tài năng cần được sinh lời và phát triển. Những người đầy tớ đã sình lời thành những nén bạc khác có thái độ hân hoan, cởi mở khi nhà vua trở về. Ngược lại, người có một nén không những không sinh lời mà còn trở nên cay đắng với thái độ không bằng lòng với nhà vua. Ông đã phải nhận lấy hậu quả công việc mình đã gây ra. Tài năng Chúa ban cho ta không phải để cho cá nhân mình nhưng là để phục vụ cộng đồng. Khi phục vụ ta tìm được niềm vui và cùng đích của phục vụ chính là cùng nhau đạt đến hạnh phúc nước trời. “Ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có thi ngay cái họ đang có cũng bị lấy đi.”  Tôi có những tài năng nào? Tôi đã phát triển và sử dụng chúng ra sao?

Lạy Chúa, Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và đã đi khắp nơi rao giảng và chữa lành. Xin chữa lành những mọi thói hư tật xấu và cho cho chúng con sự khiêm tốn, học hỏi. Xin chúng ta luôn biết xả thân không tính toán, biết cho đi mà không mong nhận lại, và trên hết biết cống hiến không biết mệt mỏi vì một nước trời mai sau.

Mai Thanh, MTGGV