Thứ Hai, 31/1/2022 – TẾT NGUYÊN ĐÁN – NĂM NHÂM DẦN – Thánh lễ Giao Thừa

Bài đọc 1 Ds 6,22-27

Bài trích sách Dân số.

22 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : 23 “Hãy nói với A-ha-ron và các con ông ấy rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

24‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em !

25Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em,

và dủ lòng thương anh em !

26Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn,

và ban bình an cho anh em !’

27 Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Đáp ca Tv 120,1-2.3-4.5-6.7-8 (Đ. x. c.2)

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

là Đấng dựng nên cả đất trời.

1Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao ?2Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa

là Đấng dựng nên cả đất trời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

là Đấng dựng nên cả đất trời.

3Xin Đấng gìn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên.4Đấng gìn giữ Ít-ra-en,

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành !

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

là Đấng dựng nên cả đất trời.

5Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Đấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.6Ngày sáu khắc, vầng ô không tác hoạ,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

là Đấng dựng nên cả đất trời.

7Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.8Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

Đ.Ơn phù hộ chúng ta ở nơi danh Chúa,

là Đấng dựng nên cả đất trời.

Bài đọc 2 1 Tx 5,16-26.28

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

16 Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi 17 và cầu nguyện không ngừng. 18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.

19 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. 20 Chớ khinh thường ơn nói tiên tri. 21 Hãy cân nhắc mọi sự : điều gì tốt thì giữ ; 22 còn điều xấu dưới bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.

23 Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hoá toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, quang lâm. 24 Đấng kêu gọi anh em là Đấng trung thành : Người sẽ thực hiện điều đó.

25 Thưa anh em, xin anh em cũng cầu nguyện cho chúng tôi nữa. 26 Tất cả anh em hãy hôn chào nhau một cách thánh thiện. 28 Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Tung hô Tin Mừng Lc 11,28

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 5,1-10

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người lên tiếng dạy họ rằng :

3“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,

vì Nước Trời là của họ.

4Phúc thay ai hiền lành,

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

5Phúc thay ai sầu khổ,

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

7Phúc thay ai xót thương người,

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

8Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

9Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,

vì Nước Trời là của họ.”