Một Ngày Của Chúa

Mt 9:5-10

Tin mừng Matthêu thuật lại, Chúa đi khắp các thành và làng xã loan báo triều đại Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người chạnh lòng thương nhìn đám đông bơ vơ không có người chăn dắt.  Người triệu tập các môn đệ và sai các ông đi rao giảng Tin Mừng, bắt đầu từ những con chiên lạc nhà Israel. 

Một ngày của Chúa phủ kín với lịch mục vụ. Ngài khởi đầu ngày mới bằng việc cầu nguyện sáng và tiếp tục là lịch mục vụ kín mít. Tin mừng mô tả đám kéo đến với Người mang theo những người bệnh nhân để xin người chữa lành. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi thống khổ của con người. Ngài đến không phải để phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống. Ngài đã đi vào kiếp người và trở nên mọi sự giống con người chỉ trừ tội lỗi. Ngài cho đi không chỉ thời gian, sức khỏe, nhưng cả mạng sống để cứu chuộc nhân loại. Sự chữa lành thể lý tiên báo sự chữa lành thiêng liêng, một chương trình cứu độ đã định đoạt từ trước trong Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi tham dự vào các hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, cộng tác vào việc làm cho tin mừng được lớn lên trong thế giới hôm nay bằng mọi nỗ lực truyền giáo, đó là loan truyền niềm vui ta đã được gặp Chúa cho người khác, loan truyền tình thương và ơn cứu độ đến cho mọi người. 

Lạy Chúa, xin cho con biết hăng say dấn thân không mệt mỏi, biết quy hướng mọi việc chúng con làm trong một ngày trong sự kết hợp mật thiết với CHúa, để mọi việc chúng con làm không trở nên luống công, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con và niềm hạnh phúc cho mọi người.

Mai Thanh, MTGGV