Thứ Ba Tuần XIII – Mùa Thường Niên – 2/7/2024

Bài đọc 1 Am 3,1-8 ; 4,11-12

Bài trích sách ngôn sứ A-mốt.

31Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,

lời Đức Chúa phán để tố cáo các ngươi,

tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.

Lời ấy nói rằng :

2Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.

Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.

3Hai người có đồng hành được chăng,

nếu đã không hẹn với nhau từ trước ?

4Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi ?

Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,

nếu nó không vồ được mồi ?

5Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử ?

Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì ?

6Giả như tù và rúc lên trong thành,

lẽ nào dân lại không sợ hãi ?

Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,

lẽ nào lại không do Đức Chúa ?

7Vì Đức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì

mà không bày tỏ kế hoạch của Người

cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

8Sư tử đã gầm lên : ai mà không sợ hãi ?

Đức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri ?

411Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ

như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ

thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra ;

các ngươi khác nào thanh củi

được rút khỏi đống lửa cháy ;

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

– sấm ngôn của Đức Chúa.

12Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,

và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,

ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

Đáp ca Tv 5,5-6a.6b-7.8 (Đ. c.9a)

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

5Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,

ác nhân đâu được ở với Ngài,6atrước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững !

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

6bNgài ghét những kẻ làm điều ác,7diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,

gớm ghê phường giảo quyệt.

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

8Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,

được bước vào nhà Chúa ;

con hết lòng kính sợ,

hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.

Đ.Lạy Chúa, xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con.

Tung hô Tin Mừng Tv 129,5

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,

cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 8,23-27

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

23 Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất !” 26 Đức Giê-su nói : “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin !” Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ.

27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh ?”