Thứ Tư Tuần XIV – Mùa Thường Niên – 10/7/2024

Bài đọc 1 Hs 10,1-3.7-8.12

Bài trích sách ngôn sứ Hô-sê.

1Ít-ra-en vốn là một cây nho sum sê,

trái trăng thật dồi dào phong phú.

Nhưng trái trăng càng nhiều,

chúng càng dựng thêm các bàn thờ ngẫu tượng ;

đất nước càng giàu sang,

chúng càng làm thêm những cột thần lộng lẫy.

2Chúng là thứ người lòng một dạ hai,

rồi đây chúng sẽ phải đền tội ;

bàn thờ của chúng, Đức Chúa sẽ đập tan,

cột thờ của chúng, Người cũng sẽ phá đổ.

3Bây giờ chúng lại nói : “Chúng tôi không có vua.”

Vì Đức Chúa, chúng còn không kính sợ,

thì nếu có vua, liệu ông làm gì được cho chúng ?

7Thế là Sa-ma-ri tiêu tùng.

Vua của nó tựa hồ mảnh ván trôi dạt trên mặt nước.

8Các nơi cao của A-ven sẽ bị phá huỷ, đó là tội của Ít-ra-en.

Gai góc sẽ leo lên các bàn thờ của nó.

Bấy giờ chúng sẽ nói với núi đồi : “Phủ lấp chúng tôi đi !”

và với gò nổng : “Hãy đổ xuống trên chúng tôi !”

12Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương.

Hãy khai khẩn đất hoang ;

đây là thời kiếm tìm Đức Chúa

cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi.

Đáp ca Tv 104,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.4b) 

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

4Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

6Hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,

con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !7Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu.

Đ.Hãy không ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Tung hô Tin Mừng Mc 1,15

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng Mt 10,1-7

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng :

“Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.”